Mokomės ne mokyklai, o gyvenimui. Seneka

Versija neįgaliems

Dėl ugdymo ir mokymosi pagalbos

Ugdymo organizavimas

Mokiniams, kurių tėvai neturi galimybės prižiūrėti vaiko namuose, sudaromos sąlygos mokytis mokykloje.

Esant poreikiui mokiniui mokytis mokykloje, tėveliai turi susisiekti su mokyklos administracija tel. 8 342 60452

Šiems vaikams ugdymas būtų organizuojamas mokykloje, užtikrinant valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatytas asmenų srautų valdymo, saugaus atstumo laikymosi ir kitas būtinas visuomenės sveikatos saugos, higienos, asmenų aprūpinimo būtinosiomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis sąlygas.

Mokymosi pagalbos teikimas

Visų mokomųjų dalykų mokytojai esant poreikiui mokiniams teikia individualias konsultacijas mokymosi spragoms šalinti nuotoliniu būdu arba kontaktiniu. Apie konkrečiam mokiniui reikalingą konsultavimą dalyko mokytojas informuoja vaiko gerovės komisijos pirmininką (direktoriaus pavaduotoją ugdymui). Apie vaiko gerovės komisijos sprendimą dėl pagalbos teikimo konkrečiam mokiniui, klasės vadovas informuoja mokinio tėvus.

Jei mokiniai individualiai konsultuojami mokykloje kontaktiniu būdu, toks konsultavimas vyksta mokomųjų dalykų kabinetuose. Konsultacijos laikas mokiniui nustatomas kiekvienu atveju individualiai.

Konsultacijas ir mokymosi pagalbą konkrečiam mokiniui teikia dalykų mokytojai, socialinis pedagogas, specialusis pedagogas, mokytojo padėjėjas.

Iškilus klausimams tėvai, globėjai gali teirautis tel. 8 342 60452